Upis

 1. Zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpisroditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Nakon upisa deteta u školu, istog dana, psiholog, odnosno pedagog škole vršiće ispitivanje deteta.

  Prema Zakonu o osnovama  sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja -”Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – autentično tumačenje; 68/15; 62/16 – odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

  To znači da se školske 2023/2024. godine  u prvi razred upisuju sva deca rođena od 1. marta 2016. godine do kraja februara 2017. godine. Roditelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

  Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2022/2023. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2016. godine.

  Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči: upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

  Upis i testiranje  dece za  polazak u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu će se obaviti u periodu od 01.04.2023. do 31.05.2023. (u izuzetnim slučajevima i do 31.08.2023. godine). 

  Ukoliko roditelj nema mogućnosti da iskaže zainteresovanost za upis deteta na ovaj način, upis se obavlja u školi.

  Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u prvi razred možete dobiti od osoblja škole na telefon 011/2510-067 svakim radnim danom.

  Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:

  1.Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Uverenje o prebivalištu
  3. Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
  4. Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*

* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara. 

Teritorijalna pripadnost školi:

Aljehinova, Ane Ahmatove, Antona Aškerca, Arhimandrita Gerasima Zelića, Bitoljska, Borova, Breza, Brehtova, Vasilija Ivanovića, Venčačka, Vinogradi, Vinogradski venac, Vladimira Dujića, Emila Zole, Žitomislićka, Jablanička, Jasenova, Kadinjačka, Kedrova, Kestenova, Kopaonička, Kosmajska, Kotorska, Lipa, Lipar, Ljubinjska, Ljubice Ivošević-Dimitrov, Mojkovačka, Omorika, Partizanske vode, Petefijeva, Platana, Prištinska, Sandžačka, Slobodana Aligrudića, Slobodana Perovića, Slounskih boraca, Stanislavskog, Stojana Matića, Cerova, Cerski venac, Crvenih hrastova.