Upis

Prema Zakonu o osnovama  sistema obrazovanja i vaspitanja (čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja -”Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – autentično tumačenje; 68/15; 62/16 – odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

To znači da se školske 2024/2025. godine  u prvi razred upisuju sva deca rođena od 1. marta 2017. godine do kraja februara 2018. godine. Roditelјi ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2024/2025. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2018. godine. Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišlјenja psihologa škola može da preporuči: upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Upis i testiranje  dece za  polazak u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu obaviće se u periodu od 01.04.2024. do 31.05.2024. (u izuzetnim slučajevima i do 31.08.2024. godine).  Upis se obavlja elektronskim putem. Prvi korak je da roditelj, preko svog naloga na portalu E-uprava, iskaže interesovanje za upis u osnovnu školu. Ta usluga će roditeljima biti dostupna od 20. marta (od 00:00 časova) do 31. maja 2024. godine.  Tom prilikom će roditelj izabrati termin za upis i testiranje deteta. U zakazanom terminu psiholog, odnosno pedagog škole izvršiće upis i testiranje deteta. 

Ukoliko roditelј nema mogućnosti da iskaže zainteresovanost za upis deteta na ovaj način, to može učiniti u školi (tada je potrebno dati informacije o svom i detetovom matičnom broju, svojoj mejl adresi i kontakt telefonu).

Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u prvi razred možete dobiti od osoblјa škole na telefon 011/2510-067 svakim radnim danom.

Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:

1.Izvod iz matične knjige rođenih
2. Uverenje o prebivalištu
3. Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
4. Potvrdu o obavlјenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*

* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, u kom slučaju se potvrda o lekarskom pregledu donosi na upis i testiranje. 

Teritorijalna pripadnost školi:

Aljehinova, Ane Ahmatove, Antona Aškerca, Arhimandrita Gerasima Zelića, Bitoljska, Borova, Breza, Brehtova, Vasilija Ivanovića, Venčačka, Vinogradi, Vinogradski venac, Vladimira Dujića, Emila Zole, Žitomislićka, Jablanička, Jasenova, Kadinjačka, Kedrova, Kestenova, Kopaonička, Kosmajska, Kotorska, Lipa, Lipar, Ljubinjska, Ljubice Ivošević-Dimitrov, Mojkovačka, Omorika, Partizanske vode, Petefijeva, Platana, Prištinska, Sandžačka, Slobodana Aligrudića, Slobodana Perovića, Slounskih boraca, Stanislavskog, Stojana Matića, Cerova, Cerski venac, Crvenih hrastova.

Roditelji dece koja teritorijalno ne pripadaju našoj školi, dužni su da do 1. februara 2024. godine, podnesu molbu za upis učenika van teritorije, mejlom ili lično. Ukoliko njihovo starije dete već pohađa našu školu, potrebno je u molbi navesti koje odeljenje pohađa.

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak mogu pohađati učenici prvog razreda.  Škola može da upiše do četiri grupe produženog boravka. Prednost pri upisu u boravak imaju deca čija oba roditelja zaposlena (rad u radnom odnosu ili van njega). Rang lista se pravi na osnovu vremena “uspešno iskazanog interesovanja za upis u osnovnu školu” na portalu E-uprava (nije relevantan izabrani termin za testiranje, bitan je “uspešan prolazak kroz sistem” o čemu roditelj dobija poruku na ekranu i potvrdu na mejl).  Roditelji zainteresovani za upis u produženi boravak treba da pri dolasku na testiranje donesu i potvrde o zaposlenju koje nisu starije od februara tekuće godine. Deca samohranih roditelja u užem smislu (jedan roditelj nepoznat ili preminuo ili lišen starateljstva) imaju prednost pri upisu u boravak. Na testiranje je potrebno doneti odgovarajuću dokumentaciju za dokazivanje statusa samohranog roditelja u užem smislu.