Главни мени

ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Информатор о раду ОШ „Уједињене нације„  је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 10/2022).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси школе. Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Особа одговорна за тачност података је директор школе.

ОВЛАШЋЕЊА И ДЕЛОКРУГ ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 

Овлашћења и делокруг ОШ“УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ су утврђена Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 i 129/2021), Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 129/2021) и Статутом школе.

У складу са основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције. Преко управног спора судови надзиру законитост појединачних коначних аката школе у управним стварима.

За штету коју својим незаконитим или неправилним радом запослени школе проузрокује физичким и правним лицима одговара школа као правно лице.

Средства за рад школе обезбеђују се у буџету Републике Србије.

ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ делује на начин прописан Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању.

Делатност образовања и васпитања обавља установа.

На оснивање и рад установе из става 1. овог члана примењују се прописи о јавним службама.

Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је овим законима и посебним законима у области образовања и васпитања (у даљем тексту: посебан закон).

ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“  делује самостално у оквиру своје аутономије прописане чланом 99. Закона о основама система образовања и васпитања:

Под аутономијом установе подразумева се право на:

1) доношење статута, програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада установе, правила понашања у установи и других општих аката установе;

2) доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника;

3) самовредновање рада установе;

4) избор запослених и представника запослених у орган управљања и стручне органе;

5) уређивање унутрашње организације и рада стручних органа;

6) начин остваривања сарадње са установама из области образовања, здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим организацијама, ради остваривања права деце, ученика и запослених.

Установа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве образовања и васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање општих исхода образовања.

ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ обавља образовно васпитну делатност у складу са чланом 89 Законa о основама система образовања и васпитања и чланом  1 -7. Статута школе,  и то:

-   Школа је образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност јавне службе за основно образовање и васпитање.

-   У школи се стиче основно образовање за рад и даље школовање у трајању од 8  година.

ОШ “УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ је верификована за свој рад актом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Решење о верификацији школе 022-05-199/2022-07 од 19.10.2022.) у складу са законом и чланом  6. Статута школе и то:

-   Оснивање Школе и њена верификација врши се на начин предвиђен Законом.

-   Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом и посебним законима у области образовања и васпитања (у даљем тексту: посебан закон).

-   Школа је уписана у регистар основних  Школа код Министарства просвете, а према (ОДЛУЦИ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Службени гласник РС, бр. 58/94, 49/95, 20/97, 58/97, 13/98, 23/98, 31/98, 40/99, 24/2000, 31/2000, 26/2001, 56/2001, 7/2002, 36/2002, 50/2002, 65/2002, 9/2003, 76/2003 и 121/2003, ОДЛУЦИ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ Службени лист града Београда, бр. 27/2009, 19/2010 и 28/2010, ОДЛУЦИ О МРЕЖИ СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Службени гласник РС, бр. 7/93, 37/93, 31/94, 4/95, 19/95, 42/95, 22/96, 24/97, 20/98, 44/99, 18/2000, 29/2001, 22/2002, 36/2002, 40/2003, 53/2004, 54/2005, 5/2006 и 44/2006)

-   Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу закона и овог Статута.

-   Школа је организована као јединствена радна целина.

-   Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

-   За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим својим средствима којима располаже. 

ОШ “Уједињене нације“  је регистрована као правно лице код Привредног  суда у Београду, у складу са чланом 1- 6. Статута школе:

-   Школа је уписана у регистар Привредног  суда у Београду  II.Fi.3772/94

-   Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 07094809

-   Порески индетификациони број је: 102004473

ФУНКЦИЈE РУКОВОДИОЦА ШКОЛЕ

I. Директор  школе руководи радом установе сходно члану 62. Закона о основама система образовања:

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3) стара се о остваривању развојног плана установе;

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника;

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника;

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике;

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;

12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;

14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;

15) подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута годишње;

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;

17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом.

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га  помоћник, наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом.

Директор школе одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених, као и о давању на увид информација од јавног значаја у складу са законом, сачињава и доноси информатор и обезбеђује да се исти стави на сајт школе.   

II Секретар школе обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у установи, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе, сходно члану 132. Закона о основама система образовања. Секретар школе за свој рад одговара директору установе. Директор школе решењем бр. 05/7-01-19 именовала је секретара школе, Ненада Петровића, за лице за заштиту података о личности. 

 III Помоћник директора обавља послове у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе. Помоћник директора за свој рад одговара директору установе, сходно члану 129. Закона о основама система образовања:

-   организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе.

-   обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем директора.

IV  Шеф рачуноводства обавља финансијске послове у школи и одговоран је за свој рад директору школе у складу са чланом 21. Правилником о организацији и систематизацији радних места.

1.ДИРЕКТОР  - Весна Радовановић Пеневски     тел.  2511-749

2.ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА - Весна Марковић   тел. 2399-067

3. СЕКРЕТАР - Ненад Петровић     тел.  2510-067

4.ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА - Винка Ђунисијевић   тел. 2510-067

V УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ - ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА  ШКОЛЕ

Руководиоци већа 2022/23. године 

Школа има 8 руководилаца разредних већа и то:

1. Разред Драгана Ћурчић 5. Разред Марина Парезановић
2. Разред Јелена Ковачевић 6. Разред Горан Стевановић
3. Разред Ана Радивојевић 7. Разред Милан Панчић
4. Разред Мара Новаковић 8. Разред Милош Козић
боравак Марија Голубовић

Задатак руководиоца већа је да обједињује рад наставника и одељењских старешина, да сачињава анализе и евиденцију о раду ученика и наставника за одређену годину и да директору, помоћнику директора школе и Савету родитеља подносе извештаје о раду. 

Стручна већа, активи и тимови

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине га три наставника, педагог, психолог школе, представник савета родитеља, представник јединице локалне самоуправе и повремено се ангажује стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјалне, односно здравствене заштите).

Чланови Тима: Весна Радовановић Пеневски, Милан Сретић, руководилац Тима, Ружица Младеновић, Слободан Станковић, Бранкица Милентијевић, Сања Томановић, Ана Мишић, Ненад Петровић, родитељ Ивана Савић 6-2, ученик Андреј Станишић 7-3.

Задаци тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

-   израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе;

-   израђује оквирни акциони план;

-   постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;

-   идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;

-   унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;

-   дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;

-   омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;

-   спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;

-   сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора;

-   сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи;

-   спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;

-   прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите;

-   ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;

-   обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;

-   води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе.

Стручни тим за инклузивно образовање 

Стручни тим за инклузивно образовање (старији разреди): Данијела Аврамовић, руководилац, Милан Панчић, Бранкица Милентијевић, Горан Стевановић, Гордана Тодосијевић, Александра Блажић, Небојша Миленковић,  Ана Марјановић, Биљана Градојевић,  Милуника Јеверичић, Александра Микић, Милија Бугарчић, Маријана Томић, Ана Мишић.

Стручни тим за инклузивно образовање(млађи разреди) : Бранкица Милентијевић, руководилац, Јелена Ковачевић,Мирјана Симеуновић, Љиљана Праизовић, Предраг Шућур, Татјана Пешић, Наташа Чолић, Оливера Борковац, Катарина Ћосић Ал Саид, Биљана Мунишић, Ана Мишић.

ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ :

Информисање свих стручних органа у школи и упознавање са планом активности Тима

- Обука наставног кадра за израду индивидуалних планова

- Идентификовање ученика из осетљивих група и надарених ученика

- Формирање тимова за израду ИОП-а

- Разматрање и одобравање предложених ИОП-а

- Сензитивисање родитеља за укључивање у израду и реализацију ИОП-а

Саветодавни рад  са наставницима у оквиру  ИО тимова

- Праћење остваривања ИОП-а

- Сарадња са релавантним актерима ван установе у складу са потребама ИО тимова

- Праћење резултата и ревизија ИОП-а

Стручни актив за развојно планирање

Весна Радовановић Пеневски, директор школе, Весна Марковић, помоћник директора, Сања Томановић, педагог, Ана Мишић, педагог, Бранкица Милентијевић, психолог, Сања Сворцан Поповић, учитељ, Јелена Смиљковић, наставник математике, Александра Микић, наставник биологије, родитељ Александра Божић (1/4),  ученица Дуња Томашевић (8/2).

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља, које именује Школски одбор.

Школски одбор именује Стручни актив за развојно планирање на тај начин што се обезбеђује заступљеност представника из става 1. овог члана.

Одлуком о именовању чланова Стручног актива за развојно планирање, Школски одбор одређује и  председника из реда именованих чланова.

Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности:

-   доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље учешће у развојном планирању,

-   доприноси успостављању партнерских односа између Школа и саветника за развој Школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране,

-   анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;

-   припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни петогодишњи период;

-   припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на  почетку школске године;

-   прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са предлогом мера;

-   сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом школе;

-   доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и рада, постиже концензус о областима у којима треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити,

-   доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;

-   предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање  постављених циљева;

-   доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;

-   учествује у самовредновању квалитета рада установе;

-   обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора.

Руководилац Стручног актива за развојно планирање је Весна Радовановић Пеневски.

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Чланови Тима:

Весна Радовановић Пеневски, руководилац, Весна Марковић, Сања Томановић, Анa Панчић, Наташа Чолић, Јадранка Шаренац, родитељ Данка Синадиновић 1-7, ЛарСтојадиновић 8-5

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Чланови Тима:

Весна Остојић, руководилац, Небојша Миленковић, Марија Голубовић, Биљана Градојевић, родитељ Илинка Опачић 4-1, ученик Алекса Костић 8-4

Тим за самовредновање

Чланови тима:

Весна Радовановић Пеневски, Весна Марковић, руководилац Тима, Александра Блажић, Зорица Пјешчић, Мирјана Марјановић, Зорана Поповић, родитељ Бојан Јоксић (8-6) , ученица Јана Вујовић (7-6) 

 Стручни актив за развој школских програма

Сања Томановић, руководилац Тима, Драгана Ћурчић, Јелена Ковачевић, Ана Радивојевић, Мара Новаковић, Марина Парезановић, Горан Стевановић, Милан Панчић, Милош Козић,  Ана Мишић.

Надлежан је за све послове које се односе на израду школских програма од првог до осмог разреда, праћење остваривања свих садржаја и евалуацију реализованог. Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности:

-   обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука,

-   припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;

-   процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, као и општих и посебних стандарда знања,

-   учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе,

-   утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима Школа пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе , интересовања и потребе,

-   прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе,

-   обавља и друге послове по налогу директора и наставничког већа.

Тим за професионални развој

Чланови Тима: Тања Радановић, руководилац, Гордана Лазић, Маријана Богојевић

Задаци Тима су:

-          прављење базе података која ће садржати за сваког запосленог број сати и називе похађаних акредитованох семинара

-          анкетирање запослених о потребама стручног усавршавања (од набавке стручне литературе и наставних средстава, преко акредитованих семинара до огледних часова и других видова стручног усавршавања који нису акредитовани)

-          планирање стручног усавршавања током године који ће бити достављен као предлог Школском одбору

-          вођење евиденције о полагању испита за лиценцу

-          вођење евиденције о доприносима запослених у научно истраживачком раду и научно издавачкој делатности

Стручна већа

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу основног образовања.

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из  групе сродних предмета.

Стручно веће ради у седницама.

Радом стручног већа руководи један од наставника стручног већа кога сваке школске године одређује директор Школе.

Стручно веће утврђује свој план рада за сваку школску годину на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе у остваривању наставног плана и програма образовања.

Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Стручно веће :

-   доносе годишњи план рада стручног већа;

-   предлажу поделу предмета на наставнике најкасније до 01.07. текуће године;

-   разматра појаву слободних радних места наставника и сарадника у настави, утврђује мањак и вишак часова које доставља директору Школе за наредну школску годину најкасније до 01.07. текуће године,

-   даје предлог уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу;

-   планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења; 

-   остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;

-   оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;

-   усклађује индивидуалне планове рада наставника,

-   пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;

-   разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др;

-   информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада  и примењују их у раду;

-   остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;

-   анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;

-   утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада;

-   дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;

-   размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;

-   развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;

-   припрема наставне програме,

-   баве се и другим питањима  у складу са законом.

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака стручног већа одговоран је руководилац стручног већа.

Руководилац стручног већа или члан стручног већа чини тежу повреду радне обавезе уколико одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора и помоћника директора Школе.

О раду стручног већа руководилац стручног већа води записник и доставља га помоћнику директору Школе односно педагогу.

    РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА и СТРУЧНИХ АКТИВА
Стручно веће раз. наставе Ана Лукић Стручно веће биологија-хемија-домаћинство Нина Крстонијевић Живановић
Стручно веће српског и страних језика

Бранисалва Црноглавац/

Маја Кићић

Стручно веће ликовно- музичко Гордана Милин
Стручно веће математике Јелена Смиљковић Стручно веће физике и ТИО, информатике Весна Игњатовић
Стручно веће историја-географија, верска настава,грађ.васп. Маријана Томић Стручно веће -физичко васп. Александар Филиповић
Стручни актив за развојно планирање Весна Радовановић Пеневски Стручни актив за самовредновање Весна Марковић
Стручни актив за развој школских програма Сања Томановић Тим за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања Милан Сретић
Стручни тим за инклузивно образовање

Бранкица Милентијевић

Данијела Аврамовић

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво Весна Остојић
Тим за професионални развој Тања Радановић Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе Весна Радовановић Пеневски
Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива, тимова и представник стручних сарадника.

Педагошки тим ради у седницама.

Педагошки колегијум  разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања.

Педагошки колегијум планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања.

У оквиру своје надлежности педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора Школе који су предвиђени Законом и Статутом, а тичу се:

-   планирањa и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим активностима школе;

-   старањa о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада;

-   старањa о остваривању развојног плана установе;

-   сарадњe са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

-   организовањa и вршењa педагошко - инструктивног увида и праћењa квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимањa мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

-   планирањa и стручноg усавршавањa и спровођењa поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника;

-   доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи.

Начин рад педагошког колегијума утврђује се Статутом, а детаљно разрађује Планом рада.

Педагошки колегијум одржаће састанке према Плану рада колегијума који је саставни део Годишњег плана рада Школе.

План рада педагошког колегијума је оперативни план који садржи; теме, време реализације, и носиоце активности.

Педагошки колегијум заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.

О раду педагошког колегијума води се записник.

Записничар се бира из реда чланова Педагошког колегијума.

О раду педагошког колегијума сачињава се извештај о раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.

Руководилац Педагошког колегијума је директор Школе, односно помоћник директора Школе.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У школи постоје следеће организације, на чијем су челу руководиоци:

КУД Драгана Ћурчић
Дечији савез Драгана Павловић
Клуб УН Гордана Тодосијевић
Ученички парламент Ана Мишић
Црвени крст Јелена Вучковић
Записничар наставничког већа Ивана Настић
Редакција школског часописа Весна Марковић (уредник), Ивана Настић, Јасмина Ковачевић
Администратори сајта Весна Радовановић Пеневски и Весна Марковић
Администратор фејсбук стране Сања Томановић, Душанка Бугариновић, Весна Игњатовић, Весна Остојић
Уредник летописа Весна Марковић

Секретаријат чине: секретар школе и административни радник.

Рачуноводство

Рачуноводство чине: шеф рачуноводства и благајник.

ПП служба

Психолошко-педагошку службу чине:

-   Психолог

-   Педагог-2

Наставничко веће

Наставничко веће чине:

-   Наставници – 89 запослених

-   Стручни сарадници - 5 запослених /психолог, 2 педагога, 2 библиотекара/

-   Наставничко веће као највиши и најодговорнији стручни орган Школе:

-   разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,

-   прати и анализира остваривање наставног плана и програма образовања и предузима мере за његово остваривање,

-   врши избор савремених облика, метода и средстава у настави, ради подизања квалитета и и ефикасности образовно-васпитног рада и утврђује програм иновација у образовно-васпитном процесу,

-   стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,

-   утврђује план рада Наставничког већа,

-   разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационог периода, полугодишта и школске године,

-   разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;

-   предлаже три представника из реда запослених у  Школски одбор;

-   именује чланове стручног актива за развој школског програма;

-   предлаже стручне сараднике и наставнике у стручни актив за развојно планирање,

-   даје мишљење о кандидатима за избор директора;

-   даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;

-   анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;

-   планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;

-   на предлог стручних већа врши избор наставних облика  метода  рада и наставних средстава;

-   доноси одлуку о употреби уџбеника и приручника у Школи, који су одобрени од надлежних органа, у складу са Законом;

-   разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој реализацији;

-   разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;

-   разматра распоред часова;

-   разматра распоред одељењских старешинстава;

-   разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;

-   доноси одлуку о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију;

-   утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року  краћем од прописаног;

-   додељује похвале и награде ученицима,

-   доноси одлуку о избору ученика генерације;

-   доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;

-   разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;

-   на предлог директора разматра план уписа ученика;

-   разматра стање физичког здравља ученика и мере које се у том правцу предузимају и одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;

-   на предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и време за израду;

-   на предлог стручног већа за завршни испит утврђује задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде као и потребно време;

-   разматра извештај директора Школе, оделењских старешина и организатора практичне наставе,

-   разматра предлог плана сталног усавршавања наставника и стручних сарадника,

-   подстиче и усмерава рад одељењских већа, стручних већа и одељењског старешине,

-   утврђује календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање и разматра извештаје о постигнутим резултатима,

-   даје мишљење о предлогу директора Школе за избор два стална члана дисциплинске комисије за сваку школску годину,

-   обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.

Руководилац наставничког већа је директор Школе, односно помоћник директора Школе.

Одељењско веће

Ради организовања и остваривања образовно васпитног рада у сваком одељењу Школе формира се одељенско веће.

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Одељењско веће:

-   усклађује рад свих  наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;

-   остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;

-   утврђује и усклађује распоред писменог  проверавања знања;

-   предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу и разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду;

-   утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета  и  оцену из владања на предлог одељењског старешине;

-   предлаже ученике за ванредно напредовање;

-   предлаже ученике за доделу похвала и награда;

-   разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;

-   изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности;

-   предлаже наставничком већу  програм екскурзија, такмичења и сл.;

-   разматра питања покренута на родитељским састанцима;

-   упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака;

-   врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника,

-   предлаже ученике за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог предметног наставника,

-   обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.

Руководилац Одељењског већа је одељењски старешина:

Одељењски старешина

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

-   Обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад,

-   Остварује сталан увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње,

-   Разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика,

-   Остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима,

-   Сазива родитељске састанке и њима руководи,

-   Организује рад одељенске заједнице,

-   Прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика,

-   Прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке до 3 дана,

-   Изриче похвале и награде ученика из своје надлежности,

-   Води школску евиденцију,

-   Обавештава родитеље и ученике о њиховим обавезама, правима и одговорностима, у складу са законом и општим актима.

-   Обавештава ученике о правилима понашања у школи,

-   Потписује и издаје ђачке књижице, дипломе и сведочанства,

-   Руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник,

-   Потписује потврде ученицима на основу писменог овлашчења директора Школе,

-   Предлаже одељењском већу оцене из владања,

-   Износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе,

-   Стара се о остваривању ваннаставних активности,

-   Обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења,

-   Припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама,

-   Изриче васпитне мере: опомену и укор одељењског старешине,

-   Стара се о спровођењу плана мера безбедности ученика и  понашању ученика,

-   Позива родитеље и ученике на расправу у вези васпитног и васпитно-дисциплинског поступка, води записник о спроведеној расправи и припрема материјал надлежним стручним органима за изрицање васпитно-дисциплинске мере,  и доставља одлуке и решења  родитељу , односно старатељу ученика,

-   Председник је васпитно-дисциплинске комисије,

-   Сачињава план рада и извештај о свом раду који је саставни део Годишњег плана рада Школе и Годишњег извештаја о раду Школе.

-   Обавља и друге послове који су му Законом, општим актом и одлуком директора Школе стављени у надлежност.

Одељењске старешине су:

I1 Биљана Мунишић II1 Сања Сворцан Поповић
I2 Драгана Морача II2 Татјана Вујовић Ћулум
I3 Весна Остојић II3 Ана Лукић
I4 Милица Мијајловић II4 Ивана Голуб
I5 Катарина Ћосић Ал Саид II5 Ружица Младеновић
I6 Драгана Ћурчић II6 Јелена Вучковић
I7 Гордана Лазић II7 Јелена Ковачевић
боравак Јована Бошковић, Мирјана Кушић, Наташа Ђунисијевић, Голубовић Марија
III1 Оливера Борковац IV1 Татјана Пешић
III2 Мирјана Симеуновић IV2 Мара Новаковић
III3 Душанка Бугариновић IV3 Драгана Албор
III4 Весна Ристић IV4 Предраг Шућур
III5 Марија Божовић IV5 Драгана Павловић
III6 Ана Радивојевић IV6 Љиљана Праизовић
III7 Зорица Пјешчић IV7 Наташа Чолић

V1 Парезановић Марина VI1 Мандић Мирјана
V2 Гобељић Мирјана VI2 Аврамовић Данијела
V3  Јована Лазовић VI3 Тодосијевић Гордана
V4 Сретић Милан VI4 Пешић Бора
V5 Милосављевић Радмила VI5 Јеверичић Милуника
V6 Блажић Александра VI6 Стевановић Горан
V7 Градојевић Биљана VI7 Микић Александра
VII1 Бугарчић Милија VIII1 Рашета Ивана
VII2 Ристић Милан VIII2 Стојановић Марина
VII3 Шаренац Јадранка VIII3 Томић Маријана
VII4 Станковић Слободан VIII4 Козић Милош
VII5 Филиповић Александар VIII5 Миленковић Небојша
VII6 Марјановић Ана VIII6 Maрјановић Мирјана
VII7 Панчић Милан

Безбедност ученика

Да би спречили и избегли све несигурности, које се односе на свеопшту безбедност ученика, Годишњим програмом рада школе су прописана правила којих се придржавају сви запослени у школи у непосредном односу и раду са ученицима, као и сами ученици и њихови родитељи. Одржавање безбедности потпомаже и физичко-техничко обезбеђење, видео надзор, школски полицајац, рад стручне службе и тима за заштиту деце од злостављања.

Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

-   давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

-   разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

-   обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

-   активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;

-   предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора, у складу са Законом.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада Школе.

Ученички парламенти Школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Руководилац Ученичког парламента је председник Ученичког парламента који је изабран на начин прописан Пословником о раду Ученичког парламента.

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања установе, тј. школе и има права, обавезе и одговорност прописана чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања.

Школски одбор чине 9 чланова и то 3 представника запослених, 3 представника родитеља и 3 представника локалне самоуправе. Школски одбор именује Скупштина града Београда на период од 4 године.

Чланови Школског одбора су:

Милан Сретић, наставник историје -председник ШО

Зорица Пјешчић, наставник разредне наставе

Милија Бугарчић, наставник физичког и здравственог васпитања

Предраг Лончаревић, представник Савета родитеља

Весна Савковић Јовановић, представник Савета родитеља

Јелена Марковић, представник Савета родитеља

Гордана Селенић, представник локалне заједнице

Бошко Штулић, представник локалне заједнице

Данијела Павићевићпредставник локалне заједнице

Председника Школског одбора бирају чланови на првој конститутивној седници Школског одбора.

Савет родитеља

Школа има савет родитеља.

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења за сваку школску годину.

Савет родитеља:

-   предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор;

-   предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Школе;

-   предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

-   учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

-   разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

-   разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;

-   предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

-   разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;

-   учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика;

-   даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;

-   предлаже родитеље у стручни актив за развoјно планирање;

-   врши непосредно, или преко својих чланова, послове везане за организовање и спровођење екскурзије које су јој законом или општим актом стављени у надлежност;

-   разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Савет родитеља има  55 чланова.

Председника Савета родитеља бирају чланови између себе за сваку школску годину. Ове школске године председник је Снежана Ковачевић. 

1.      ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

Структура школских просторија

                                            ПРОСТОРНИ УСЛОВИ број
1.   Учионице опште намене 14
2.   Кабинети за: биологију, физику, хемију, техничко, музичко, ликовно, математику (2), географију, енглески, француски, информатику (2), српски (2) 14
3.   Просторија за продужени боравак 2
4.   Припремне просторије 16
5.   Школска зубна амбуланта 1
6.   Фискултурна сала 1
7.   Свечана сала 1
8.   Свлачионице 2
9.   Тоалети 12
10.  Библиотека са читаоницом 1
11.  Медијатека/кабинет 1
12.  Професорска зборница/мултифункционална учионица 1
13.  Радионица за домара 1
14.  Канцеларије      за     директора,     помоћника        директора, секретара,
рачуноводство, стручне раднике (са помоћном просторијом преуређеном за инклузивни и родитељски кутак) 6
15.  Остале           просторије     (кухиња,        трпезарија,     магацин, купатило, склониште) 5
16.                                            УКУПНО ПРОСТОРИЈА  78

Кабинети су повезани са припремним просторијама, које служе за смештај припремање наставника за непосредан рад са ученицима и за смештај наставних средстава.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ

Смене се формирају по вертикалној подели:

 1. НЕПАРНА СМЕНА: сва одељења са непарним индексом
 2. ПАРНА СМЕНА: сва одељења са парним индексом и 1/7, 3/7, 5/7 и 7/7.

Смене се мењају седмично.

Прва смена почиње са радом у 8 часова а завршава у 13.10 часова.

Друга смена почиње у 14 часова а завршава се у 19.10 часова.

Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа, а од 5 минута између осталих часова.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Час

Преподневна смена

Поподневна смена

1

8.00-8.45

14.00-14.45        

2

8.50-9.35

14.50-15.35

3

9.55-10.40

15.55-16.40

4

10.45-11.30

16.45-17.30

5

11.35-12.20

17.35-18.20

6

12.25-13.10

18.25-19.10

СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА

 1. Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006 и 115/2021)
 2. Закон о основама система образовања и васпитања ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021 )
 3. Закон о основном образовању и васпитању („ Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021),
 4. Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
 5.  Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
 6. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба*, 30/2002, 32/2002 - испр, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021 - др. закон)
 7. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика  („Сл. гласник РС“  бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022)

Општи акти школе

 1. Трећи циклус Плана интегритета 2021-2024. г. од октобра 2022. г. (у папиру)
 2. Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања октобар 2022. г. (у папиру)
 3. Допуна Правилника о раду дел. бр. 0-398/1-19 од 29.11.2019. г.
 4. Правилник о раду дел. бр. 0-521/1-15 од 04.12.2015. г.
 5. Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање 0-521/2-15 од 04.12.2015. г.
 6. Правилник o начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала дел. бр. 0-175/1-22 од 05.05.2022. г.
 7. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докуменатадел. бр. 0-175/2-22 од 05.05.2022. г.
 8. Листа категорија документарног материјала са роковима чувања дел. бр. 0-175/3-22 од 05.05.2022. г.
 9. Пословник о раду Наставничког већа дел. бр. 0-540/5-21 од 23.11.2022. г.
 10. Пословник о раду Школског одбора дел. бр. 0-540/3-21 од 23.11.2022. г.
 11. Пословник о раду Савета родитеља дел. бр. 0-540/4-21 од 23.11.2022. г.
 12. Пословник о раду Ученичког парламента дел. бр. 0-540/6-21 од 23.11.2022. г.
 13. Правилник о похвалама и наградама ученика дел. бр. 0-94/1-18 од 27.04.2018. г.
 14. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију дел. бр. 0-71/2-22 од 24.02.2022. г.
 15. Правилник о благајничком пословању дел. бр. 0-71/1-22 од 24.02.2022. г.
 16. Акт о организацији и систематизацији послова и радних задатака дел. бр. 0-493/2-22 од 14.09.2022. г.
 17. Правилник о испитима дел. бр. 0-166/1-18 од 08.06.2018. г.
 18. Правилник о награђивању запослених дел. бр. 0-209/1-16 од 15.07.2016. г.
 19. Правилник о организациjи буџетског рачуноводства дел. бр. 0-14/1-19 од 23.01.2019. г.
 20. Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује ,спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује  и праћења извршења уговора о јавној набавци дел. бр. 0-414/1-20 од 06.10.2020. г.
 21. Допуна правилника о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци дел. бр. 0-46/1-21 од 17.02.2021. г.
 22. Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика дел. бр. 0-165/1-18 од 08.06.2018. г.
 23. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 0-63-18 од 23.03.2018. г.
 24. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 0-64-18 од 23.03.2018. г.
 25. Правила заштите од пожара 0-521/5-15 од 04.12.2015. г.
 26. Правилник о безбедности и здрављу на раду 0-292/1-17 од 29.11.2017. г.
 27. Правилник о заштити и безбедности ученика 0-167/2-18 од 08.06.2018. г.
 28. Статут 0-540/2-21 од 23.11.2021. г.
 29. Годишњи план рада школе 2022/23. г.
 30. Развојни план 2022-2025

 НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Документација школе заводи се у складу са Правилником о административном пословању у секретаријату школе.

Носачи информација којима располаже школа, настали у раду и у вези са радом школе чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, и то у:

-   Деловодницима у секретаријату школе,

-   Архиви школе,

-   Електронска база података: у секретаријату, код ПП службе, у рачуноводственој служби и у канцеларији директора и помоћника директора школе,

-   Финансијска документација, документација  о набавци опреме и других средстава за рад, документација јавних набавки мале вредности: у деловодницима Шефа рачуноводства и Благајника школе,

-   Досијеи запослених: у металном орману у секретаријату школе,

-   Документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, Поступак избора понуђаћа за Екскурзије и Општа акта школе: у секретаријату школе,

-   На интернет презентацији школе објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се недељно или месечно ажурирају.

 ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Врсте информација које школа поседује и ставља на увид:

ОШ„Уједињене нације“ поседује информације до којих долази применом закона, правилника и других правних аката.

Наведене информације се односе на доношење општих и појединачних аката које школа доноси и по поступању по захтевима правних и физичких лица у облику предмета, издавање јавних докумената и вођење евиденције о издатим јавним документима кроз матичне књиге, дневнике рада и осталом документацијом у вези образовно-васпитног процеса у школи који се чувају у архиви.

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), осим када су се, према овом закона, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) школи подноси се у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено.

Захтев мора да садржати: назив и адресу  школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице школе.

Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредила школа.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Када школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења школе, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ

                                        ОШ „Уједињене нације“ 

Школа је регистрована на адреси Борова 8, Београд.

Општина Чукарица , што је уједно и седиште школе код Трговинског суда у Београду. 

Детаљније информације о адресама и контакт телефонима су наведене у тачки 4. овог Информатора о раду.

Пријем поште  и упис приспеле поште врши се у Секретаријату школе у  Београду, ул. Борова 8.

Радно време за рад са странкама је од 11-14 часова, а рад запослених у канцеларијама од 7,30 до 15,30 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке, уколико посебним законом није другачије прописано.

Електронска адреса школе:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Вебсајт     www. un.edu.rs

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера  на улазу у зграду.

У просторијама и у дворишту  школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност Директора школе.

Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у 2010.  години

1) Захтеви:

Ред.бр.

Тражилац

информације

Број

поднетих захтева

Бр. усвојених-

делимично усвој. захтева

Број

одбачених захтева

Број

одбијених захтева

1.

Грађани

-

2.

Медији

-

3.

Невладине орган. и др. удружења грађана

-

4.

Политичке странке

-

5.

Државни и други органи

-

6.

Остали

-

7.

Укупно

-

2) Жалбе:

Ред.

бр.

Тражилац информације

Укупан бр. изјављених

жалби

Бр. жалби

због непоступања по захтеву

Бр. жалби због  одбијања захтева

Бр. жалби на закључак о одбацивању захтева

Садржина жалбе: нпр. због непоступ.  у проп. року,

одбиј. захтева, условљавања уплатом већег износа од нужних трошкова...

1.

Грађани

-

2.

Медији

-

3.

Невладине орган. и

др. удружења грађана

-

4.

Политичке странке

-

5.

Државни и

др. органи

-

6.

Остали

-

7.

Укупно

-

3) Трошкови поступка:

Трошкови наплаћивани

Трошкови нису наплаћивани

Укупан износ

Број жиро рачуна

4)Информатор о раду органа

Датум израде Информатора

Објављен на Интернету

Датум последњег ажурирања

Израђен-

није објављен

Није израђен

Разлози због којих није израђен

17.01.2011.

Да         Не

Да          Не

Одржавање обуке запослених

Обука спроведена

Разлози неспровођења обуке

Да          Не

Одржавање носача информација

Редовно се одржавају

Разлози неодржавања

Да          Не

Име и презиме Овлашћеног лица за поступање по захтевима за  информацијом, као и за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Весна Радовановић Пеневски

Државна установа   Основна школа  „Уједињене нације“, Борова 8, Београд.

На основу члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 56/07,104/09 и 36/10 ), Поверенику за информације од јавног значаја, подносим

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

 1. Предмет овог извештаја су радње које је ОШ“ Уједињене нације“  у Београду, Борова 8, предузела у току 2011. године у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 2. У складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за поступање по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, надлежан је директор школе Весна Радовановић Пеневски
 3. У складу са чланом  39. Закона, објављен је Информатор о раду ОШ „Уједињене нације“ . Информатор је израђен и објављен у електронском облику на Веб страни Школе, као и у штампаном облику.
 4. У складу са Законом, носач информације у ОШ „ Уједињене нације“ је папир ( досијеа запослених и друга акта везана за рад и пословање школе).
 5. Носачи информација се одржавају и чувају у архиви (ормари активних и пасивних досијеа). Акти везани за рад и пословање школе одржавају се и чувају у складу са Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе.
 6. Запослени су упознати са одредбама Закона и Информатора , као и са поступком остваривања права. Процена је запослених у ОШ „Уједињене нације“ да је у смислу обуке за примену овог Закона (поред приручника из члана 37. Закона) , неопходна додатна и свеобухватнија едукација (по могућству у виду семинара).

                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

Весна Радовановић Пеневски

Бројач посета

1648586

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30